Leveringsvoorwaarden

Handelsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Van der Heiden A.T.

Artikel 1 – algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op elke overeenkomst van koop/verkoop en het verrichten van diensten door Van der Heiden A.T., hierna in deze voorwaarden te noemen “verkoper”, jegens zijn koper/opdrachtgever, hierna in deze voorwaarden te noemen “koper”.
 • Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeen­gekomen worden. Overeengekomen afwijkingen regarderen niet de gelding van de overige voorwaarden en gelden nimmer voor meer dan één transactie.
 • Indien koper bij de aanvaarding van een aanbieding door verkoper verwijst naar door koper gehanteerde eigen algemene voorwaarden, komt aan deze verwijzing geen werking toe, wanneer daarbij niet tevens uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden van de hand wordt gewezen.
 • In deze voorwaarden wordt onder koper mede verstaan de opdrachtgever tot het verrichten van de diensten, diens vertegenwoordiger(s) of gemachtigde(n), rechtsverkrijgen­de(n) en erfgename(n).

Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes

 • Alle door verkoper gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Verkoper is eerst gebonden nadat de opdracht schriftelijk is bevestigd.
 • De eventueel bij een aanbieding verstrekte gegevens in prospectie, prijslijsten e.d. zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven, doch geven slechts een algemene voorstelling van de geboden goederen en zijn slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door verkoper is bevestigd.
 • Mondelinge afspraken en/of toezeggingen binden verkoper nimmer, tenzij aanbiedingen welke gedaan zijn door vertegen­woordiger(s) en/of tussenpersonen verkoper eerst binden na schriftelijke bevestiging door een daartoe bevoegd per­soon.
 • Verkoper behoudt het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

Artikel 3 – Prijzen

 • Alle prijzen luiden in euro en zijn exclusief omzetbelasting en/of andere heffingen van overheidswege, kosten van vervoer en verzekering en kosten van montage- en servicewerkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 • Indien een order wordt gegeven zonder vooraf overeengekomen­ prijs, dan wordt deze uitgevoerd tegen de op de dag van het binnenkomen van de order geldende prijs.
 • Prijzen zijn gebaseerd op de op het moment van offerte bestaande kostprijzen, belastingen, heffingen, enz. en bij verhoging van kostprijzen met meer dan 10% respectievelijk invoering van nieuwe belastingen, heffingen, enz., is verkoper gerechtigd de eerder overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen, indien noodzakelijk met terugwerkende kracht. Het voorbehoud van prijsaanpassing geldt tevens voor vervoerskosten en wereldmarktprijzen voor zover deze op enigerlei wijze in de prijs aan koper zijn inbegrepen.

Artikel 5 – Betalingsvoorwaarden

 • Koper zal de totale overeengekomen prijs der verkochte producten zonder enige korting, verrekening, inhouding of opschorting vóór de levering of contant bij aflevering dienen te betalen, tenzij de factuur anders vermeldt. Indien de factuur een vervaldatum vermeldt, zal betaling dienen te geschieden voor of uiterlijk op de vervaldatum vermeld op de factuur, op een der wijzen als op de factuur vermeld, doch steeds uiterlijk binnen 30 dagen.
 • Bij niet tijdige betaling zijn wij gerechtigd om iedere lopende leveringsverplichting terstond op te schorten of geheel te beëindigen.
 • Indien niet tijdig wordt betaald zal koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zijn wij gerechtigd vanaf voormelde vervaldatum aan de koper een rente in rekening te brengen ter hoogte van 2% per maand, waarbij een gedeelte van de maand telt als een volle maand. Tevens zijn wij dan gerechtigd de op de inning van onze vordering vallende gerechtelijke en buitengerechte­lijke kosten in rekening te brengen, waarbij de buitengerechtelijke kosten zullen worden gesteld op 15% van de vordering inclusief rente en met een minimum van € 150,00.
 • De koper is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening op grond van beweerde nalatigheid in de levering.
 • Verkoper is altijd gerechtigd zekerheidsstelling te vragen voor tijdige en algehele nakoming van kopers verplichtingen op een door verkoper te bepalen wijze.

Artikel 4 – Levering, ruilsysteem

 • Opgave van leveringstermijnen geschiedt altijd bij benadering.
 • Voor gevolgen van vertraging in de levering, op welke wijze dan ook ontstaan, is verkoper niet aansprakelijk. Dit geldt ook ten aanzien van leveringen waarvoor de koper een uiterste termijn heeft gesteld. Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn geeft de koper geen recht op ontbinding van de gesloten overeenkomst of schadevergoeding.
 • Leveringen van verkoper zijn af magazijn/werkplaats, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeen is gekomen. Indien levering franco koper wordt overgekomen, geschiedt levering uitsluitend onder rembours, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 • Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, dan kan verkoper te zijner keus dit deel leveren of wachten tot de gehele bestelling gereed is. In het eerste geval moeten de facturen betrekking hebbende op de gedeeltelijke levering binnen de overeengekomen betalingstermijn worden voldaan.
 • De verkochte zaken reizen voor risico van de koper, ook al geschiedt de verzending franco koper.
 • In geval de overeenkomst de koop en verkoop van een revisie stuurhuis of revisie stuurbekrachtigingspomp betreft, dient – tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen – het vervangen stuurhuis of de vervangen pomp door koper aan verkoper te worden toegezonden of afgegeven, zulks binnen drie weken na de factuurdatum. Het ruildeel dient geheel samengebouwd en – in geval van verzending – olievrij te zijn, althans zodanig verpakt dat er geen olie kan weglekken. In geval van schade aan het ruildeel dient te voren met verkoper overlegd te worden omtrent de eventueel door verkoper bij te berekenen kosten. De toezending of afgifte van het ruildeel geschiedt voor rekening van de koper en indien verkoper met verzendkosten wordt geconfronteerd zullen deze aan koper worden doorbelast, waarbij de betalingsvoorwaarden gelden als vervat in artikel 5 van deze voorwaarden. Bij niet of niet behoorlijke naleving van het bepaalde in dit artikellid is verkoper gerechtigd een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 200,00 exclusief omzetbelasting aan koper in rekening te brengen, op welke boete eveneens de betalingsvoorwaarden van toepassing zijn als vervat in artikel 5 van deze voorwaarden.
 • In geval koper in verband met de uitvoering van de overeenkomst goederen in de bedrijfsruimte van verkoper heeft gebracht en deze goederen niet binnen 30 dagen, na daartoe te zijn aangemaand, door koper worden opgehaald, worden de betreffende goederen bij het verstrijken van die termijn, automatisch eigendom van verkoper.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

 • De aan koper afgeleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat koper de koopsom voor deze zaken en hetgeen hij overigens aan verkoper verschuldigd is in verband met bijgeleverde diensten volledig aan verkoper heeft voldaan. Niettemin zijn alle risico’s met betrekking tot de gele­verde goederen vanaf het tijdstip van levering voor koper.
 • Indien en voorzover door verkoper geen betaling is verkregen, is verkoper gerechtigd om zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen, met dien verstande dat goederen, voorko­mende op niet betaalde facturen en aanwezig bij de koper zowel door verkoper als door koper geacht worden de goederen te zijn, waarop deze facturen betrekking hebben en waarvan de eigendom derhalve bij verkoper berust. Voor zover aan het terughalen van de goederen kosten verbonden zijn, komen deze ten laste van de koper.
 • Derhalve is verkoper te allen tijde gerechtigd toegang te krijgen tot de toebehorende goederen van verkoper teneinde deze te kunnen inspecteren dan wel terug te nemen. De koper is gehouden op eerste aanzegging de plaats van opslag aan ons, c.q. aan een door verkoper gemachtigde aan te wijzen en verkoper tot terugneming in staat te stellen, tenzij alsnog volledige betaling geschiedt.
 • De door verkoper geleverde goederen kunnen door koper in het kader van diens normale bedrijfsuitvoering worden doorver­kocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vorde­ring van derden.
 • Indien koper nog niet betaalde goederen doorverkoopt, zal hij zijn vordering op die tweede koper overdragen aan verkoper tot aan de waarde van het nog verschuldigde.

Artikel 8 – Overmacht

 • In geval blijkt dat de uitvoering van een overeenkomst voor verkoper ten gevolge van overmacht bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is verkoper gerechtigd hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten hetzij de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onder mededeling aan koper van de omstandigheden welke de verdere uitvoering bezwaarlijk of onmogelijk maken, zulks zonder tot enige schadevergoeding gehouden te kunnen worden.
 • Onder overmacht worden in deze voorwaarden in ieder geval mede begrepen a) feiten en/of omstandigheden, die verkoper niet heeft kunnen voorzien of redelijkerwijze niet heeft behoeven te voorzien en die van zodanige invloed zijn, dat verko­per, waren die feiten en/of omstandigheden hem bekend geweest, de overeenkomst tot levering niet, of niet dan op gewijzigde condities zou hebben aangegaan en b)iedere omstandigheid, welke storend werkt op de regelmatige gang van het bedrijf van verkoper.
 • Onder overmacht als bedoeld in lid 1 wordt tevens onder meer begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burger­oorlog, oproer, sabotage, brand, blikseminslag, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen, epidemieën, watersnood, storingen in de energievoorziening, bedrijfsstoringen, werkstaking, bedrijfsbezetting, transportmoeilijkheden, alle belemmeringen door overheidsmaatre­gelen, waaronder in- en uitvoer­verboden,en voorts niet toerekenbare tekortkomingen van derden, door verkoper ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld,diefstal, verduistering of beschadiging van zaken uit magazijn, werkplaats of bedrijfsterrein van verkoper danwel tijdens transport.
 • Het in lid 2 en 3 bepaalde geldt eveneens indien deze omstandigheden leveranciers van verkoper of andere door verkoper ingeschakelde derden betreffen.
 • Indien zich bij verkoper een overmachtssituatie voordoet, stelt hij koper daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte, onder de mededeling of levering nog mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn en op welke voorwaarden. Indien dit gewijzigde voorwaarden betreft, dient koper binnen 15 dagen na verzending van deze mededeling aan verkoper mede te delen of deze worden geaccepteerd, bij gebreke waarvan verkoper gerechtigd is de overeenkomst zonder verdere schadevergoeding te ontbinden.

Artikel 7 – Ontbinding

 • Indien de koper, na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, gedurende 14 dagen nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de verkoper, zal de overeenkomst van rechtswege en zonder rechterlijke tussenkomst door verkoper ontbonden kunnen worden en is verkoper gerechtigd tot vergoeding van al zijn schade met rente en kosten, zulks tenzij verkoper alsnog nakoming verlangt. Het voorgaande geldt onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 3.
 • Voorts is verkoper bevoegd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd de aan verkoper volgens de wet toekomende rechten geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden indien de koper overlijdt, onder curatele wordt gesteld, anderszins het vrije beheer en de vrije beschikking over zijn vermogen verliest,surséance van betaling of wettelijke schuldsanering danwel faillissement aanvraagt en indien surséance van betaling aan koper wordt verleend, hij wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling of hij in staat van faillissement wordt verklaard. In deze gevallen is iedere vordering van verkoper op koper direct en geheel opeisbaar, zonder dat verkoper tot schadevergoeding en/of garantie is gehouden. In alle gevallen waarin de koper kennis draagt van feiten en omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat hij zijn verplichtingen jegens de verkoper niet zal kunnen nakomen, is hij verplicht de verkoper terstond hiervan in kennis te stellen.

Artikel 9 – Cessie, contractsoverneming

 • Verkoper is gerechtigd de overeenkomst met koper en/of de rechten en plichten daaruit geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Koper is hiertoe niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper.

Artikel 10 – Vervoer en Installaties van Koper en Derden

 • Verkoper behoudt het recht voor levering in vervoermidde­len en  installaties van koper ofderden te weigeren, wanneer deze niet voldoen aan de door verkoper te stellen eisen van veiligheid en reinheid.
 • Verkoper is jegens de koper niet aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiende uit het gebruik van door koper aangewende vervoermiddelen en installaties tenzij koper verkoper vrijwaart wegens alle aanspraken van derden

Artikel 11 -Emballage

 • Emballage blijft eigendom van verkoper en kan te allen tijde worden terugverlangd.

Artikel 12 -Reclames

 • Reclames terzake van door verkoper geleverde zaken of verrichte diensten kunnen slechts schriftelijk geschieden binnen bekwame tijd na aflevering c.q. het verrichten van de dienst doch in ieder geval binnen 8 dagen na de factuurdatum onder nauwkeu­rige opgave van de aard en de grond der klachten, zulks op straffe van verval van aanspraken. Koper dient te bewijzen, dat het gebrek waarop de klacht betrekking heeft, reeds bestond ten tijde van de leverantie. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden de reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
 • Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht ondeugdelijke goederen te vervangen, zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
 • Het indienen van een reclame ontslaat de koper nimmer van zijn betalingsverplichting ten opzichte van verkoper.
 • Geringe afwijkingen betreffende kwaliteit, kleur, e.d. kunnen geen grond voor reclame opleveren.

Artikel 13 – Garantie

 • Omvang garantiedekking
 • Ten aanzien van nieuwe of compleet gereviseerde componenten, waaronder begrepen stuurhuizen en pompen, omvat de garantie het opnieuw verrichten van de uitgevoerde bewerkingen, alsmede ver­vanging van de onderdelen die tijdens de garantieperiode defect raken.
 • Er bestaat geen aanspraak op garantie terzake van defecten die ontstaan door bij het component of de motor behorende, doch niet door verkoper gecontroleerde, dan wel gecontroleerde doch in orde bevon­den onderdelen of appendages.
 • Voor componenten die niet door verkoper inge­bouwd zijn, geldt dat kosten voor uit- en inbouwen alleen vergoed worden indien gemaakt binnen 6 maanden na factuurdatum en wel tegen de feitelijke loonkosten voor koper van de daaraan bestede arbeidsuren. Verdere kosten die het gevolg zijn van de noodzaak tot uit- en inbouwen van het component worden door verkoper niet vergoed. De vergoeding wordt alleen betaald bij defect raken van compleet gereviseerde componenten. Bij reparaties aan componenten kan geen aanspraak worden gemaakt op vergoeding van de kosten van uit- en inbouw.
 • Overdraagbaarheid

De garantie wordt slechts verstrekt aan de koper ten behoeve van diens opdrachtgever/eigenaar van het voertuig op het moment van aflevering van het component en geldt niet voor opvolgende rechtverkrijgenden. Nakoming van de garantie kan slechts in Nederland worden gevraagd.

 • Tijdsduur
  • Voor compleet gereviseerde componenten is de garantie­ periode 12 maanden na datum van aflevering van het component af magazijn/werkplaats van verkoper.
  • Indien er sprake is van verrichte reparaties, garandeert verkoper uitsluitend de onderdelen (exclusief arbeidsloon) voor een periode van 3 maanden na datum reparatie.
  • Door een garantieaanspraak wordt de lengte van de oorspronkelijke garantietermijn niet verlengd.
 • Uitsluitingen voor garantie
 • De garantie vervalt indien het defect is veroorzaakt door:
 • a) Gebrekkige of ondeskundige uit- of inbouw van het component.
 • b) Nalatig onderhoud aan het component.
 • c) Onjuist of ondoordacht gebruik van het voertuig en/of het component.
 • d) Het niet opvolgen van aanwijzingen met betrekking tot de geleverde producten.
 • e) Aanrijdingen, overbelasting, snelheidswedstrijden, rally’s, krachtmetingen of modificaties van het voertuig.
 • f) Reparatie en/of pogingen daartoe van het component.
 • g) Foutieve werking van een deel niet direct toebehorend aan het component.
 • h) Foutief oliepeil, verkeerde olie en/of toevoegingen daaraan.
 • 5.   Overige aanwijzingen
 • a) Bij optreden van enig mankement dient dit direct aan verkoper meegedeeld te worden en dient het betreffende component en/of voertuig voor controle en/of onderzoek beschikbaar te worden gesteld aan verkoper in de door haar aan te wijzen werkplaatsen.
 • b) De tenuitvoerlegging van de garantie wordt opgeschort bij het niet nakomen van enige betalingsconditie door de koper/gebruiker c.q. door degene die het component heeft ingebouwd.
 • c) Voor het in behandeling nemen van een garantieaanvraag dient een(kopie) factuur aan verkoper getoond te worden.
 • d) Bij meningsverschillen omtrent de oorzaak van het gebrek of de uitvoering van de garantie is de uitspraak van een onpartijdige deskundige bindend. De kosten van het onderzoek en de behandeling zullen voor rekening komen van de in ongelijk gestelde partij of naar redelijkheid worden verdeeld. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van de gewone rechter.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 • Onverminderd het bepaalde in artikel 13 omtrent de te verlenen garantie, is verkoper slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van verkoper in de nakoming van de overeenkomst. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder begrepen kosten gemaakt wegens uitval van het component, zoals vervoers-, transport- en sleepkosten, huur vervangend voertuig en alle overige gevolgschade of indirecte schade van koper, de gebruiker van het voertuig of derden, alles in de ruimste zin des woords, zijn van vergoeding uitgesloten en verkoper sluit aansprakelijkheid daarvoor nadrukkelijk uit.
 • Voor zover verkoper uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde gehouden is schade te vergoeden, zal uitsluitend die schade worden vergoed waarvoor verkoper verzekerd is, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Met het hier bepaalde wordt beoogd een schadeplafond vast te leggen.
 • Met betrekking tot de staat van de door verkoper geleverde zaken en/of diensten strekt zijn aansprakelijkheid jegens de koper niet verder uit dan is omschreven in de garantievoorwaarden als bepaald in  artikel 13, waarmee uitdrukkelijk beoogd wordt eventueel tot meer strekkende wettelijke rechten ingevolge boek 7 van het burgerlijk wetboek verleend aan kopers niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf uit te sluiten.
 • Iedere andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde ook, is uitgesloten.
 • Koper vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden, tenzij verkoper ingevolge dit artikel aansprakelijk zou zijn.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid in beheer gegeven voertuigen

 • Verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan een in beheer gegeven voertuig, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van verkoper of zijn werknemers.

Artikel 16 – Geschillen

 • Op onze overeenkomst met koper is het Nederlandse recht van toepassing. Toepasselijkheid van de United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)/het Weense Koopverdrag (Trb. 1981, 184) wordt uitgesloten.
 • Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met de overeenkomst met koper zullen bij uitsluiting worden beoordeeld door de Rechtbank te Breda, onverminderd het recht van verkoper om benoeming van een bindend adviseur te verlangen.

Gedeponeerd d.d.                   december 2007

Kamer van Koophandel te Breda

Van der Heiden AT
Neon 3
4751XA Oud Gastel
KvK Breda 20132452